نقشه میکروژئودزی چیست؟

با پيشرفت صنايع و دستاوردهاي عمراني حساسيت ساخت و نگه داري آنها نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. سازه هاي عظيم به همان ميزان که در زندگي انسان ها مفيد و راهگشا هستند، مي توانند حوادث جبران ناپذيري ايجاد کنند لذا بحث دقت پياده سازي طرح، بهره برداري و نگه داري از آن…